Convocatie September 2023

Friede beginnt mit einem Lächeln.
Lächle fünfmal am Tag
einem Menschen zu,
dem du gar nicht zulächeln willst.
Tue es um des Friedens willen,
denn jedes Lachen
vermehrt das Glück auf Erden.
(Moeder Teresa)
Deze convocatie is de eerste van het nieuwe seizoen 2023-2024. U ontvangt de papieren flyer met ons nieuwe logo en ons jaarprogramma per post, met een mooie brief van onze voorzitter. Deze brief kunt u < hier > desgewenst, nog eens in zijn geheel doorlezen.
Als motto hebben wij dit jaar gekozen voor '...ik zie jou...',
Wij hopen dat we elkaar vaak zullen zien in het komende seizoen en dat we ook met een open blik elkaar met nieuwe ogen zien.

Bestuursmedelingen

Contributie

De contributie voor dit jaar blijft zoals in de afgelopen jaren €30,-. Wij verzoeken u dit bedrag met eventueel een extra vrijwillige bijdrage van €2,50 voor het nieuwe sociaal project voor 1 oktober 2023 over te maken op onze bankrekening: NL85 RABO 0132 6828 85 t.n.v. Vrouwengilde Meerssen onder vermelding van uw eigen naam en contributie 2023/2024.

Zaal open

Bij activiteiten in de Stip wordt de zaal niet eerder dan een half uur voor aanvang opengesteld.

Belangrijke Data

Maandag 18 september: Openingsavond
Dinsdag 26 september: Lezing 'Duurzaam Meerssen'
Maandag 2 oktober: Start lezingenreeks Filosofie (inschrijven verplicht)
Donderdag 5 oktober: Koffietijd / Najaarswandeling

Vooruitblikken

Openingsavond seizoen 2023 - 2024

Datum: maandag 18 september 2023
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: alleen voor leden


Ontvangst met koffie en vlaai, aangeboden door Vrouwengilde Meerssen
Openingswoord door mevr. Mariann van den Bogaert, voorzitter.
Korte algemene ledenvergadering met het geven van een financieel jaaroverzicht inclusief verslag van de kascommissie, benoemen van een nieuwe kascommissie, terugblik van de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar, (her)benoeming bestuursleden* en een rondvraag.
*Toelichting: Mw. Ellen Jaspers-de Vries is aftredend bestuurslid. Wij danken haar nu al voor haar inzet en betrokkenheid. Wij zijn verheugd dat mw. Gertie Rosier zich beschikbaar stelt als nieuw bestuurslid. Volgens de statuten van onze vereniging kunnen leden een tegenkandidaat voordragen. Dit dient schriftelijk, binnen 10 dagen na ontvangst van de septemberconvocatie, te gebeuren bij het secretariaat met ondersteuning van 10 handtekeningen van andere leden.
Voor ons bestuurslid mw. Marie-Thérèse Beckers eindigt de reguliere benoemingstermijn van 4 jaar. Zij stelt zich, met waardering onzerzijds, herkiesbaar voor een nieuwe termijn.

Na de pauze presenteren we het sociaal project 2023-2024 'Hulphonden van KNGF Geleidehonden'; een organisatie, die honden opleidt tot blindengeleidehond, autismegeleidehond, assistentiehond of buddyhond voor mensen met een beperking. Deze honden kunnen de zelfstandigheid, bewegingsvrijheid en het levensgenot van veel mensen verbeteren. Aan het einde van het seizoen willen wij met uw bijdrage aan de stichting graag een cheque met een gul bedrag overhandigen. Namens de Stichting geeft mevr. Yvette Rosier een toelichting op hun werk voor de stichting.

Na afloop van de algemene ledenvergadering is er gelegenheid om informeel, gezellig bij te praten.

‘Duurzaam Meerssen‘ door dhr. Guido Heijnen

Datum: dinsdag 26 september 2023
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom

Duurzaamheid is een veel omvattend begrip.
De term duurzaamheid wordt te pas en te onpas gebruikt. Zelfs zeer niet duurzame producten schermen met het predicaat duurzaamheid.
Op deze avond wordt een poging gedaan om duurzaamheid te bespreken aan de hand van een eigenlijk zeer voor de hand liggend voorbeeld: de natuur om ons heen. Waarom is de natuur duurzaam en wat kunnen wij daarvan leren?
Wat kunnen wij zelf doen om iets duurzamer te leven. Een onmogelijke opgave of een mooie uitdaging?

‘Klassieke Filosofie‘, lezingenreeks door mw. drs. Truus Cortenraad

Datum: Maandag 2, 9 en 16 oktober 2023
Tijd: 14.00 uur- 16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Stip
Kosten: € 35,00 Inschrijven: kan tot uiterlijk 26 september klik < hier > om u in te schrijven. Het aantal deelnemers is op maximaal 60 gesteld. Voor deze reeks van drie lezingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 35,00, inclusief hand- out en een consumptie. De bijdrage kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL85 RABO 0132682885 t.n.v. Vrouwengilde Meerssen onder vermelding van 'lezingen klassieke filosofie' en uw naam. Uw inschrijving is pas definitief nadat ook uw eigen bijdrage is ontvangen. Zodra het maximumaantal deelnemers is bereikt kunt u op een wachtlijst worden geplaatst.

Deze lezingen worden opnieuw verzorgd door mevrouw drs. G.J.M. (Truus) Cortenraad. Zij was tot haar pensionering docent Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming in het middelbaar onderwijs. Zij verzorgt lezingen en cursussen op het gebied van de literatuur, in het bijzonder die van de Klassieke Oudheid, waarin zij de verbinding maakt met de wereld van (oude) teksten en ons leven nu.
Voor meer informatie over deze lezingenreeks verwijzen wij u naar de bijgevoegde informatie. < klik hier > . U hoeft niet over voorkennis te beschikken om deze lezingen bij te wonen.

Koffietijd

Datum: donderdag 5 oktober 2023
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.

Najaarswandeling

Datum: donderdag 5 oktober 2023
Voor de wandelaars: zet deze datum in uw agenda. Meer informatie over inschrijving, locatie, enz. volgt in onze convocatie van oktober.

Post van anderen

Onze bridgeclub 'Never Down' stuurde een mooie foto bij gelegenheid van hun 50 jarig jubileum.

Tot Slot

Na de zomerstop is dit de eerste convocatie van het nieuwe seizoen. We kijken samen met u uit naar een goed nieuw vereningsjaar en hopen u te zien bij onze openingsavond en jaarvergadering op 18 september a.s.

Met vriendelijke groet,
Elly Gruijters en Lilian Vleugels-Van den Hof

Copyright Vrouwengilde Meerssen