Algemene voorwaarden

 1. Deelname aan activiteiten van het Vrouwengilde Meerssen is geheel voor eigen rekening en risico;
 2. Vrouwengilde Meerssen handelt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heeft als zodanig ook een privacy policy;
 3. Alvorens men geplaatst kan worden op een wachtlijst van een (van de) club(s) moet men lid zijn van het Vrouwengilde Meerssen en dient de algemene contributie betaald te zijn;
 4. Het gehele bedrag voor de clubs en cursussen dient bij het begin van het seizoen aan de contactpersoon van de desbetreffende club c.q. cursus contant te worden betaald. Alle clubs ontvangen een bijdrage van € 50,00 per jaar van het bestuur. Overige kosten worden gedeeld door de deelnemers aan clubs of cursussen.
 5. Bij voortijdige beëindiging vindt geen restitutie plaats. Dit geldt voor zowel voor het lidmaatschap van het Vrouwengilde als bij deelname aan een van de clubs of cursussen;
 6. Inschrijving voor excursies, meerdaagse reizen gebeurt zoals in de convocaties wordt aangegeven. Bij voorkeur digitaal , bij uitzondering via een inschrijfformulier;
 7. Inschrijving gebeurt onder gelijktijdige betaling van de gevraagde bijdrage. Datum ontvangst betaling is bepalend voor een eventuele wachtlijst. Alle betalingen voor excursies dienen via de bank te gebeuren;
 8. Het Vrouwengilde Meerssen heeft géén reis- of annuleringsverzekering afgesloten. Daarom adviseren wij u dit zelf te doen;
 9. Restitutie van inschrijfgeld bij onverhoopte afmelding na de laatste inschrijfdatum voor een activiteit of excursie is afhankelijk van aangegane verplichtingen met derden;
 10. Vervanging bij onverhoopte afmelding door derden kan alleen na goedkeuring door het bestuur;
 11. Bij activiteiten waar gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer wordt carpooling gestimuleerd. Daarbij wordt uitgegaan van de kortste route via de ANWB-routeplanner. De chauffeur ontvangt van de meerijdende inzittenden een vergoeding van € 0,25 per gereden kilometer. Het berekende bedrag wordt gedeeld door de inzittenden per auto, exclusief de chauffeur.
 12. Als lezingen bedoeld zijn voor een groter publiek worden deze bekend gemaakt in de de Geulbode. Introducees betalen dan € 2,50.
 13. Het Vrouwengilde Meerssen plaatst geen aanbiedingen van activiteiten van individuele leden, zoals workshops, tentoonstellingen en dergelijke in de convocatie, van welke aard dan ook, anders dan van het Vrouwengilde. Ook worden geen persoonsgegevens van leden (op aanvraag) ter beschikking gesteld aan derden. Wel bieden wij via de website de mogelijkheid aan om onder ‘post van derden‘ aanbiedingen te doen aan leden, voor zover deze informatie strookt met de uitgangspunten van Vrouwengilde Meerssen. Hier geplaatste berichten vallen volledig buiten verantwoordelijkheid van het bestuur.

Copyright Vrouwengilde Meerssen